Reglement

De rijwieltoerclub stelt zich tot doel het organiseren van toertochten voor fietsliefhebbers (-sters) ZONDER WEDSTRIJDELEMENT.

Om deel te nemen aan de toertochten moet men lid zijn van de vereniging.

De contributie dient uit eigen beweging en vóór 1 februari van het contributiejaar te worden voldaan.
Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan kan de vereniging er niet voor instaan, dat het recht op verzekering via de NTFU tijdig kan worden geregeld.

 • De contributie bedraagt € 70,- per jaar per lid
 • Jeugdleden (<16 j) betalen € 45,-, bestuursleden betalen ook € 45,- contributie
 • Een ondersteunend lid betaalt € 40,- per jaar

Indien men gedurende het seizoen lid wordt, gelden onderstaande contributies:

 • Aanmelding voor 1 juli € 65,-
 • Aanmelding tussen 1 juli en 1 oktober € 45,-
 • Aanmelding na 1 oktober € 20,-

Ieder nieuw lid is verplicht het basis-kledingpakket af te nemen.

Voor alle leden is een spaarsysteem ontwikkeld. Middels dit spaarsysteem kunnen leden sparen voor clubkleding. Men kan op de volgende manieren sparen:

 1. Deelnemen aan een commissie, niet zijnde het bestuur. Deze leden krijgen €10,- per jaar bijgeschreven bij hun “kledingpotje”.
 2. Inzet door geld te verdienen voor de vereniging. Deze leden krijgen o.b.v. een formule een bedrag bijgeschreven bij hun “kledingpotje”.

Toelichting formule:

 • Minimaal 25% van de netto opbrengst van een evenement wordt toegevoegd aan het kledingfonds.
 • Het bestuur bepaalt het exacte bedrag wat aan het kledingfonds wordt toegevoegd.
 • De inhoud van dit kledingfonds wordt gedeeld door het aantal leden dat heeft meegeholpen.
 • Per lid wordt deze “bijdrage” aan het eigen kledingpotje toegevoegd.
 • Aan het einde van het jaar wordt aan ieder lid afzonderlijk bekend gemaakt hoeveel zijn/haar “kledingpotje” op dat moment bedraagt.

De waarde van het kledingpotje zal nooit in geld worden uitgekeerd en mag alleen gebruikt worden voor de aanschaf van clubkleding.

Er mogen alléén aanpassingen, b.v. drukwerk, aan de clubkleding worden uitgevoerd na goedkeuring van het bestuur.

De leiding tijdens de ritten berust bij het bestuur of door het bestuur aangewezen koerskapiteins.

Ieder neemt deel op eigen risico. Het is niet geoorloofd zonder voorafgaande training aan de ritten en lange tochten deel te nemen. Het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke nadelige gevolgen, welke uit het deelnemen aan de toertochten zou kunnen voortvloeien. Ieder lid zorgt voor een eigen WA-verzekering.

Ieder lid dient zich tijdens de ritten correct te gedragen ten opzichte van andere weggebruikers. Dit houdt in, dat men zich door woorden en/of gebaren dient te onthouden van onfatsoenlijk gedrag tegen andere weggebruikers.

Om deel te nemen aan de ritten in clubverband is men verplicht zichtbaar clubkleding te dragen. Bij verslechtering van de weersomstandigheden tijdens de rit is regenkleding toegestaan.

Het dragen van een fietshelm is tijdens door de vereniging georganiseerde toertochten verplicht.

Er wordt gereden met een aan de omstandigheden aangepaste snelheid.

 • Molenrijders-A
  De gemiddelde snelheid ligt rond 32 à 33 km/u. De voorrijders wisselen maximaal om de 10 km. Afstand 80-90 km (bij verlengde ritten 120-135 km).
 • Molenrijders-B
  De gemiddelde snelheid ligt rond 30 à 31 km/u. De voorrijders wisselen maximaal om de 10 km. Afstand 80-90 km (bij verlengde ritten 120-135 km).
 • Molenrijders-C
  De gemiddelde snelheid ligt rond 28 à 29 km/u. De voorrijders wisselen maximaal om de 10 km. Afstand 55-65 km.
 • Molenrijders-D
  De gemiddelde snelheid ligt rond 24 à 25 km/u. De voorrijders wisselen maximaal om de 10 km. Afstand 40-45 km.
 • Molenrijders-E
  De gemiddelde snelheid en afstand worden in onderling overleg bepaald.

Bij alle ritten, georganiseerd door de vereniging, vertrekt minimaal 1 koerskapitein op kop.

De koerskapitein is verantwoordelijk voor de snelheid waarmee de groep rijdt, en dat deze wordt aangepast aan de omstandigheden. Dit geldt zowel voor de minimale als de maximale snelheid. Bij een derde waarschuwing is de koerskapitein bevoegd om de voorrijders direct verplicht te laten wisselen.

Alle ritten, georganiseerd door de vereniging, worden door voorrijders voorafgegaan. Deze voorrijders mogen niet voorbij gereden worden.

Alle leden zijn verplicht zich aan de verkeersregels te houden. Dus maximaal twee aan twee rijden, en alleen als men hierdoor het overige verkeer niet in gevaar brengt of belemmert.

Altijd in gesloten formatie rijden en de aanwijzingen van het bestuur of koerskapitein direct opvolgen. Sprinten (bij aankomst) is verboden.

Bij obstakels, scherpe bochten of andere min of meer gevaarlijke situaties is men verplicht de groep door middel van aanwijzingen hiervan op de hoogte te stellen.

Het is slechts toegestaan met deugdelijk materiaal aan de ritten deel te nemen. Ieder dient zelf voor reparatiemateriaal te zorgen.

De te rijden ritten met tijdstip van vertrek worden in de jaarlijks op te stellen wielerkalender opgenomen of bij afwijkingen van de kalender aan de leden medegedeeld. Van een tevoren vastgestelde route wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden, of in overleg voorafgaande aan de rit, afgeweken. Aan het tijdstip van vertrek wordt stipt de hand gehouden.

Opmerkingen en suggesties van welke aard dan ook, kunnen in de algemene ledenvergadering aan het bestuur van de vereniging worden voorgelegd. Onderwerpen die om een snelle afhandeling vragen kunnen altijd bij het bestuur worden aangekaart.

Bij het niet opvolgen van de in dit reglement opgenomen gedragsregels tijdens de toertochten of door het bestuur en koerskapiteins gegeven aanwijzingen is het bestuur gemachtigd punten in mindering te brengen voor het clubkampioenschap.

In het uiterste geval is het bestuur bevoegd om het betreffende clublid te royeren.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.